V&V GEO, s.r.o.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Dovoľte aby sme Vás privítali na stránkach spoločnosti V&V GEO, s.r.o., spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom v oblasti inžinierskej geológie a hydrogeológie a geologickým prieskumom životného prostredia.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2006 ako pokračovateľ odbornej činnosti dlhodobo dobre etablovanej fyzickej osoby RNDr. Ivana Vlaska, pôsobiacej vo vyššie uvedenom rozsahu služieb. Prechod na formu právnickej osoby si vyžiadal neustále narastajúci rozsah a hlavne objem vykonávaných prác, čím bolo podmienené aj rozšírenie personálnych kapacít. Spoločnosť vykonáva prieskumné práce na celom území Slovenska, pre slovenských ako aj zahraničných objednávateľov. Pri poskytovaní našich služieb sa snažíme klásť dôraz na ich vysokú odbornosť a komplexnosť pri čo najväčšej efektívnosti. Dodržiavanie termínov a rozsahu dohodnutých prác a služieb v súlade so záujmami objednávateľa je ďalšou z priorít našej spoločnosti. Pri subdodávkach spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré dlhodobo pôsobia na slovenskom trhu a ktorých odbornosť a technické vybavenie zodpovedá všetkým predpísaným štandartom a akreditáciám.

Geologické práce sa riadia ustanoveniami zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR v znení neskorších predpisov. Spoločnosť pracuje na základe aktuálne platného geologického oprávnenia na vykonávanie geologických prác právnickými osobami, zapísaným v registri geologických oprávnení MŽP SR pod číslom 2121. Podmienkou pre vydanie oprávnenia je odborná spôsobilosť odborných garantov spoločnosti, ktorá je pre jednotlivé odbory kontrolovaná a potvrdzovaná v pravidelných intervaloch komisiou ministerstva.

V jednotlivých sekciách môžete nájsť detailnejšie informácie o poskytovaných službách. Ďakujeme Vám za návštevu týchto stránok a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.